Su Gazetinu OK

Su Gazetinu, martis 24 de ghennàrgiu de su 2023

Dae cras faghet a comporare in lìnia is billetes pro pòdere bìere sa Sartìllia imbeniente sètzidos in is tribunas de bia de Santa Maria e de bia de Mazzini. Is billetes ant a èssere a disponimentu, cumentzende dae is deghe de mangianu, in sa pàgina Sartiglia.info, chi dd’ant annoadu sa gràfica e dd’ant otimizada pro dda pòdere bìere dae pc, tablet e telefoneddu.

Dae lunis 13 de freàrgiu is billetes ddos ant a bèndere fintzas in sa sea de sa Fundatzione Aristanis, in bia de Lionora de Arbaree.

Comente aiant giai naradu in is chidas passadas, is billetes pro is tribunas costant unu pagheddeddu de prus, pro more de su crèschere de totu is costos de cuncordu.

Eris, in prus, sa Fundatzione Aristanis at bogadu su manifestu de sa Sartìllia 2023. Dd’at fatu s’istùdiu gràficu Adwm de Valter Mulas. Su retratu de su Cumponidore de Santu Giuanni chi nde boddit s’isteddu cun s’istocu dd’at tiradu Stefano Orrù.

In s’albo pretòriu de su Comune de Aristanis ant publicadu s’ordinàntzia chi at a regulamentare sa tzirculatzione pro custa Sartìllia. Is primos proibimentos de firmada e de passada in sa bia de Santa Maria e de Vittorio Emanuele II ant a mòvere, si serbit, giai dae giòbia chi benit, 26 de ghennàrgiu, pro permìtere a is operajos de cumentzare a cuncordare is tribunas. Pro bia de Mazzini at a tocare a abetare a su 6 de freàrgiu, mentras dae su 14 de freàrgiu ant a mòvere is proibimentos de firmada e de passada in pratza de Cova, bia de Riccio, bia de Diego Contini e bia de Benedetto Croce, in ue ddoe ant a cuncordare sa “Biddighedda Sartìllia”.

Is mudaduras a sa tzirculatzione in bia de Casteddu, imbetzes, ant a mòvere su bèsperu de sa Sartìllia, dae sa una de sàbadu 18 de freàrgiu. A manera particulare, si prevident su proibimentu de passada e de firmada in su tretu intra de bia de Pira e bia de Tharros, ma fintzas su sensu ùnicu de caminu cara a sud in su tretu intra de bia de Amsicora e Gennargentu e bia de Pira. Ddoe at a èssere puru su sensu ùnicu de caminu cara a nord in su tretu intra de bia de Tharros e bia de Diaz.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Fonte: Link Oristano