Su Gazetinu, giòbia 30 de martzu de su 2023

Dae Crabas a Cùglieri, is parchègios pro is màchinas s’ant a pagare in prajas meda de sa provìntzia de Aristanis. In su Sinis meridionale is parchègios ant a èssere a pagamentu dae su 3 de làmpadas e fintzas a su 24 de cabudanni.

Su bandu pro s’afidu pro un’annu de su servìtziu dd’ant publicadu in is dies passadas in s’albu pretòriu de su Comune de Crabas. Is parchègios in colore biaitu ant a èssere a su mancus 3.537.

At a tocare a pagare in Santu Giuanni de Sinis e me in is Arutas, ma fintzas in Maimoni, in S’Archeddu ‘e canna, me in Is Corrigas, in Su Crastu Biancu, in Mari Ermi e in Su Portu ‘e S’uedda. In unos cantos logos, comente in Seu, su cuntzessionàriu at a otènnere is parchègios isceti si su Comune nd’at a tènnere sa disponibilidade.

Abarrende in su Sinis, in su tretu prus a nord ddoe sunt is prajas de Santeru. Inoghe s’istajone de su parchègiu a pagamentu diat pòdere cumentzare in su mese de maju e diat pòdere acabbare in su mese de onniasantu. Custu inditu dd’at dadu si sìndigu Luigi Tedeschi. S’ispera de s’Amministratzione comunale est sa de fàghere crèschere su nùmeru de is parchègios in colore biaitu dae 600 chi fiant ocannu passadu a prus de 1.000.

De seguru s’at a pagare pro parchegiare sa màchina in Putzu Idu e in Mandriola, ma fintzas in sa Mesa Longa, in Sa Marigosa, in sa Roca Tunda e me in S’Arena Scoada.
Pro suspèndere pro unu trincu de tempus is impreos tzìvicos in cussos logos de sa marina in ue ddoe ant a fàghere is parchègios, in Mandriola e in Sa Mesa Longa, tocat de abetare s’autorizatzione de su Consìgiu comunale chi s’at a addobiare custu merie, a is oto.

In prus ddoe sunt is parchègios de Cùglieri. In s’istadiale passadu su parchègiu si pagaiat isceti in S’Architu; cumentzende dae custu istadiale, imbetzes, su servìtziu isperimentale de is parchègios biaitos at a cumentzare fintzas in Santa Caderina e forsis fintzas in Turre de su Putzu.

S’idea de s’Amministratzione comunale e de su sìndigu Andrea Loche est de fàghere pagare is parchègios dae su 1 de làmpadas e fintzas a su 30 de cabudanni.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Fonte: Link Oristano

Ultime Notizie

Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM