Su Gazetinu, chenàbura 29 de cabudanni de su 2023

Unu muntone de fainas bellas in custa coa de chida rica de ispàssiu, mùsica e traditzione in provìntzia de Aristanis: sunt medas is biddas interessadas e chi proponent initziativas diferentes.

Sàbadu 30, in Senis, in Marmidda, est in programma unu merie de animatzione pro is pipios, unu cuntzertu de is Janas e un’iscuta de baddos in pratza cun unu dj-set. Domìnigu, a pustis de un’àteru merie de istentos pro is pipios, a su palcu ddoe at a artziare Elena Cuccu e, a pustis, sa cambarada de is “A ballare”.

In Ollasta, a pees de Jara, àteru apuntamentu cun sa rassigna itinerante “Chistiones”, chi at a faeddare de su tema “Bandidos”: Cristiana Garau at a faeddare cun s’autore de su libru “Mancari is cassadores de òmines 2” de Giovanni Farina. At a intervènnere fintzas Giancarlo Garau.

Sàbadu e domìnigu s’at a pòdere bìere un’àtera editzione de “Beni a Pianalza”, su fèstival culturale nàschidu dae su progetu “Non firmemus su connotu”. Su 30 de cabudanni, a is deghe de mangianu, s’apuntamentu est in Magumadas in ue ddoe at a àere una cunferèntzia in contu de su territòriu e is impresas, cun sa presentada de is traballos fatos dae is istatziones artìsticas. A merie, in Sàgama, in sa crèsia de su Seschentos de Santu Gabriele Arcàngelu, ddoe at a àere unu cuntzertu ammajadore ghiadu dae s’etnomusicòlogu Roberto Milleddu, cun boghes de coros e sonos de canna. Domìnigu su fèstival at a tramudare a Mòdolo, cun tres cuntzertos e àteros addòbios culturales.

Sàbadu 30, in Bauladu, in su Tzentru sotziale de pratza de Emilio Lussu, a is noe e mesu de merie at a cumentzare s’ispetàculu musicadu cuncordadu dae “Tzilighertas – La Tana nel bosco” a manos de pare cun s’assòtziu culturale “S’àlvure”, pro agiudare su progetu de educatzione comunitària in natura. Sa faina si balet de is mùsicas de Antonello Palmas Cotogno e Monica Tronci Pau, cun boghe contadora de Monica Tronci Pau e mùsicas sonadas dae Anima Mala.

In prus, custa est s’ùrtima coa de chida in cumpangia de is “Dies de s’Itàlia Romànica”, cun sa possibilidade de bisitare e iscobèrrere crèsias e cunventos romànicos de Sardigna, gràtzias a una filera de basista acumpangiadas e a àteros addòbios.

S’ant a pòdere bisitare is monumentos de Bonàrcadu, Fordongianus, Milis, Santeru, Aristanis, Siamajore e Simaghis. In Sabarussa e in Ilartzi is “Dies” ant a èssere fintzas prus ricas: in sa bidda de Campidanu sàbadu ddoe at a àere unu cunvegnu intituladu “Gregori Mannu intra de tempus passadu e tempus presente” e unu cuntzertu a tenore, mentras in Ilartzi s’at a giogare su primu torneu de is giuigados, cun unu tiru de sa fune ispassiosu.

In Aristanis at a cumentzare sa rassigna “Domìnigu in cuntzertu 2023”, cun Belcanto a viola e a violinu, sa loba formada dae Sara Meloni e Giulia Dessy.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2022-2023 – L.R. 22/2018, art. 22.

Fonte: Link Oristano

Ultime Notizie

Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM