S’abilesa e su donu cuau de Pedru Madau
Antonello Garau ricorda il principe della fisarmonica sarda

Grandu, grandu sonadori, Pedru Madau!

Cun su sonu suu at abiatzau e alligrau is pratzas de totu sa Sardigna e at girau su mundu, fadendi intendi s’isula nosta prus pagu atesu a is disterraus sardus. Comenti acontèssiu in s’atòngiu de su 1989, candu is berlinesus cumentzànt a scudi is primus corpus de picu contras de su muru: Pedru fut in Wolfsburg, cun is famìllias de unus 500 sardus, su prus traballadoris in sa Wolkswagen.

Siat acumpangendi a is cantadoris de su cantu a ghitarra, siat acumpengendi a cussus a mutetus o a arrepentina, siat cun su baddu sardu, prus che totu cussu campidanesu, fiat su rei. Is pichiadas suas e sa tènnica de sonai (cun cuddu arrepicu de is bàscius chi issu sceti fadiat) fiant spantosas. E funt pagus is scientis suus chi ndi ddas ant piscadas.

Is sonadas de Pedru fadiant torrai su mortu a biu! Sonendi, issu nci arrennesciat sèmpiri a stabilessi cussu raportu cuau (ma fungudu), cussa sintonia biunìvoca intra da baddadori e sonadori, personalizendi is pichiadas a tenori de s’abilesa de su baddadori e de totu su chi tessiat e bordàt cun is peis. E, in custu raportu cuau, fut issu su prus de is bortas chi cumandàt: castiendi a su baddadori in pratza, ddi pintàt asuba una filera di pichiadas aposta po issu, obrighendi-ddu a strobeddai su passu e a amostai totu su chi fut capatzu de fai. Una triva, un’apretu mai decrarau, ma sonau sceti.

E comenti e chi Pedru, sonendi, a dònnia baddadori dd’essit nau: “Narant ca tui ses unu baddadori abistu e capatzu? Toca a ti biri ita totu sciis fai!”. E su baddadori, po mori de is pichiadas chi Pedru ddi cosiat asuba, nci arruiat in custa trampa musicali sena de ndi tenni cuscièntzia e … ghetàt, ghetàt … spoddiàt cun is peis suus is passus prus bellus chi sciiat fai, pintendi in terra is bordaduras chi Pedru sceti ddi fadiat pintai. A su baddadori nci ddi fuiant is camabas e is peis, chi de grais si furriànt a essi totinduna lèbius. Pedru teniat custa abilesa, custu donu cuau.

A s’imbressi, candu acumpangiàt a is cantadoris de su cantu a ghitarra, teniat su donu de ndi piscai cali si siat modulatzioni e sètiu diferenti de sa boxi insoru e ndi dda torràt in sa tastiera de su sonu suu comenti a nudda. Sa pròpia cosa candu acumpangiàt a is cantadoris a mutetus o a arrepentina.

Custu fut Pedru Madau!

Oi, in Sant’Eru, s’addòpiu de is campanas s’at a furriai a arrepicu, che a cuddu de is bàscius de su sonu tuu. A ti connosci in Glòria Santa, Pedru! E gràtzias!

Antoni Nàtziu Garau

Lunedì, 2 novembre 2020

L’immagine utilizzata sulla homepage è tratta dal video di un concerto del 2005, pubblicato sul profilo YouTube di Artemio Planargia

L'articolo S’abilesa e su donu cuau de Pedru Madau sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI
 


Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.
Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.